Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

Έδεσσα, Ελλάδα
2011
Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Ριζαρίου και Μεσημερίου

Φορέας Ανάθεσης: Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας