Skip to main content

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες σε ποιότητα, κόστος και χρόνο υπηρεσίες, τις έχουμε οργανώσει σε επιμέρους τομείς με διακριτούς πυρήνες ανθρώπινου δυναμικού και μέσων παραγωγής.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται διασφαλίζει τη συνεργασία όλων των επιμέρους τομέων και την διεπιστημονική προσέγγιση στην κάθε εργασία.
Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι γραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πέραν αυτού, μέλη του προσωπικού και μόνιμοι συνεργάτες είναι κάτοχοι πτυχίων μελετών διαφόρων κατηγοριών και τάξεων. Συνοπτικά οι κατηγορίες μελετών, η τάξη πτυχίων και το δυναμικό κατά κατηγορία φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
2

Α’

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
6

Α’

Στατικές Μελέτες
8

Α’

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
10
Ε’, Β’ και Γ’
Μελέτες Υδραυλικών Έργων
13
Δ’, Β’ και Α’
Μελέτες Τοπογραφίας
16
Ε’, Γ’, Β’, και Α’
Φυτοτεχνικές Μελέτες
25
Α’
Περιβαλλοντικές Μελέτες
27
Γ’ και Β
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η συλλογή, σύνθεση και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο, για τον σχεδιασμό και τη μελέτη έργων υποδομής, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π.
Η σύνδεση κάθε είδους πληροφορίας με τον γεωγραφικό χώρο είναι απαραίτητο εργαλείο στην ανάλυση και λήψη κάθε είδους απόφασης οικονομικού σε τελική ανάλυση ενδιαφέροντος.
Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την μετάβαση από τις κλασσικές μεθόδους Τοπογραφίας στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων παράγονται τοπογραφικά και χαρτογραφικά υπόβαθρα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ανάλυσης και διαχείρισης του χώρου μέσα από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).
Η ολοκλήρωση σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου με βάση τις παραπάνω μεθόδους και μέσα θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου
Παραγωγή Τοπογραφικών / Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)
Πολεοδομικές Εφαρμογές
Κτηματολόγιο Οδών – Απαλλοτριώσεις
Αναδασμοί – Αγροτικές Διανομές
Χαρτογραφικές Μελέτες
Υδρογραφικές Μελέτες
Αποτυπώσεις Μνημείων
Συμβουλές, Έρευνες για την Αξιοποίηση Ακινήτων
Εκτιμήσεις Αξιών
Χαρακτηρισμός – Αποχαρακτηρισμός Δασικών Εκτάσεων
Καθορισμός – Επανακαθορισμός Αιγιαλών

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αφετηρία στον σχεδιασμό του χώρου είναι η κατανόηση του πως η ζωή του ανθρώπου επηρεάζει και επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Είτε η μελέτη αφορά στον σχεδιασμό μιας μεγάλης περιοχής, είτε ενός μικρού αστικού πάρκου, η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τόσο τις σχέσεις του τόπου με το περιβάλλον του, όσο και τις υπάρχουσες και προσδιοριζόμενες ανάγκες. Ο αποτελσματικός και βιώσιμος σχεδιασμός απαιτεί προσεκτική ανάλυση και συνυπολογισμό των όποιων δεδομένων και ιδιαιτεροτήτων της υπό μελέτης περιοχής. Στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού εμπεριέχονται ζητήματα αισθητικής, οικολογίας, ενέργειας, κυκλοφορίας, υποδομών και κόστους.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής οφείλει πολλά και εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη και την αναβάθμιση των έργων υποδομής. Τα οδικά έργα εξασφαλίζουν την επικοινωνία και τις μεταφορές . Τα υδραυλικά έργα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία και την βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και υγείας.
Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E. κατανοώντας την σημασία αυτών των έργων έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς. Πολλοί και σημαντικοί φορείς έχουν εμπιστευθεί τις υπηρεσίες της σε προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές μελέτες, προϋπολογισμούς, τεύχη δημοπράτησης και υποστήριξη στην φάση κατασκευής των έργων.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 • Αυτοκινητόδρομοι
 • Ανισόπεδοι και Ισόπεδοι Κόμβοι
 • Αστικά Οδικά Δίκτυα
 • Σιδηροδρομικά Δίκτυα
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες
 • Αποχετεύσεις / Αποστράγγιση Οδών και Τεχνικών Έργων
 • Αποχετεύσεις Ακαθάρτων και Ομβρίων
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσής τους
 • Υδρεύσεις Οικισμών Άρδευση Αγροτικών Εκτάσεων – Εγγειοβελτιωτικά Έργα
 • Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρων
 • Υδρολογικές Μελέτες
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η ποιοτική αρχιτεκτονική στην οποιαδήποτε κλίμακα και αν παράγεται είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, ισορροπίας και καινοτομίας.
Στην ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. συνεργαζόμαστε με στόχο την συνολική αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος.
Στην αρχιτεκτονική επιζητούμε την ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνητό, στη μορφή, τη λειτουργία και το όραμα.
Στόχος είναι οι βέλτιστες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένους κανονισμούς και περιορισμoύς. Συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία στη χρήση των υλικών και καινοτόμες μεθόδους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τα έργα μας συναντούν τις απαιτήσεις του πελάτη.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Ανακαίνιση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση
 • Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός
ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Οι κτιριακές δομές είναι από τις αμεσότερες ανάγκες του ανθρώπου και αποτυπώνουν την δραστηριότητά του πάνω στον χώρο. Ως τεχνητές επεμβάσεις πρέπει να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον. Στην ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αντιμετωπίζουμε συνολικά την μελέτη κάθε κτιρίου. Για την παραγωγή των μελετών συνδυάζουμε την τεχνική γνώση και την διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο οικονομικές, λειτουργικές και καινοτόμες λύσεις.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Αναστήλωση και Ενίσχυση Κτιρίων
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Ηλεκτρομηχανολογική και Υδραυλική Μελέτη
 • Ενεργητική/Παθητική Πυροπροστασία
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση – Πιστοποιητικά
 • Κατασκευή
 • Επισκευή, Ανακαίνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το καθαρό και ασφαλές περιβάλλον αποτελεί βασική παράμετρο διαβίωσης του ανθρώπου. Κάθε επέμβαση στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον έχει τις συνέπειες της. Σκοπός των Περιβαλλοντικών μελετών είναι τόσο η αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία παραγωγικών μονάδων και έργων υποδομής, όσο και οι παρεμβάσεις διατήρησης και βελτίωσής του.
Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων υποστηρίζει και καλύπτει από περιβαλλοντική άποψη τις μελέτες των έργων υποδομής που εκπονεί, ενώ συγχρόνως, σχεδιάζει εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις
 • Σχεδιασμός Διαχείρισης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Υγρών Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός Διαχείρισης και Διάθεσης Απορριμμάτων και Στερεών Αποβλήτων