ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ EΣΠΑ

Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι εταιρεία συμβούλων μηχανικών, σχεδιασμού, μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Δραστηριοποιείται στους τομείς Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου, Αστικού Σχεδιασμού, Υποδομών, Αρχιτεκτονικής, Κτιριακών και Περιβάλλοντος, στοχεύοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση ποιότητας ζωής.