Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2014.
Το αντικείμενο της μελέτης αφορά το εσωτερικό δίκτυο και το εξωτερικό υδραγωγείο του Δ.Δ. Θέρμης στον παλαιό οικισμό και στην περιοχή της πρόσφατης επέκτασης. Ως προς το εσωτερικό δίκτυο, η μελέτη περιλαμβάνει την αναμόρφωση του υπάρχοντος δικτύου στον υφιστάμενο οικισμό και τη μελέτη νέου δικτύου στην περιοχή επέκτασης. Ως προς το εξωτερικό υδραγωγείο, η μελέτη περιλαμβάνει τον έλεγχο επάρκειας και συνθηκών λειτουργίας των αγωγών μεταφοράς νερού, των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών, τη μελέτη νέας δεξαμενής και τη διασύνδεσή της με τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα έργα.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης