Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες, Ελλάδα
2013
Το αντικείμενό αφορά την Οριστική Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της αρτηρίας, των ανισόπεδων κόμβων, παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.
Η εκπόνηση της μελέτης εντάσσεται στην προοπτική αναβάθμισης του τμήματος 61.1. “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – Καβάλα” σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με διαχωρισμένη διατομή συνολικού πλάτους 22,25μ με Ανισόπεδους Κόμβους και παράπλευρο δίκτυο.

Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε