Κατηγορίες
Υδραυλικές Μελέτες

HYDRAULIC DESIGN OF P.A.TH.E. MOTORWAY

Evros, Greece
2010
Οριστική Υδραυλική Μελέτη αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα : Κλειδί – Πολύκαστρο – Εύζωνοι, υποτμήμα Α Α/Κ Αξιού – τέλος Α/Κ Αγ.Αθανασίου

Client: EYDE, P.A.TH.E. Motorway