Skip to main content

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

buildingΤο γραφείο μελετών ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε υπό την μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ως αποτέλεσμα της συνένωσης των ατομικών γραφείων των αρχικών εταίρων. Το 1990 μετατράπηκε σε Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) των Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Κακανή και Νίκου Μακράκη και με κύριο αντικείμενο τις μελέτες Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Με την συνεχή διεύρυνση του κύκλου εργασιών και του αντικειμένου που συνοδεύτηκε από την πλαισίωση με νέους συνεργάτες και προσωπικό, μετατράπηκε το 2000 σε ανώνυμη εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τους προαναφερθέντες ως βασικούς μετόχους και με τη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση βασικών της συνεργατών.
Παράλληλα στο πλαίσιο διέυρυνσης των δραστηριοτήτων τους ίδρυσαν και το γραφείο μελετών ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. στο πεδίο του Αστικού Σχεδιασμού και την εταιρεία ΧΩΡΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και του Real Estate.

 • ΣΤΟΧΟΙ

  Διαχρονικός μας στόχος είναι η κάλυψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του φάσματος δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη διαδικασία μετάβασης από το φυσικό στο δομημένο, ανθρωπογενές περιβάλλον και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.
  Στα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού εντάσσονται:

  • Η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποιότητα και χρόνο που οδήγησε στην εγκαθίδρυση από το 1998 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποίηση κατά ISO 9001 από την TŰV HELLAS.
  • Η διαρκής προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού, με βάση ένα σταθερά διευρυνόμενο πυρήνα με διεπιστημονική σύνθεση.
  • Η εξασφάλιση σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και η επιδίωξη διεύρυνσης της γνώσης και της εξειδίκευσης.
  • Η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας χαρακτηρίζουν τους μετόχους και τα στελέχη της εταιρείας, η επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική δραστηριότητα και εμπειρία των οποίων αποτελούν βασικές παραμέτρους ανάπτυξής της.
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  Οργανόγραμμα

  Οργάνωση και Διοίκηση

  Ο σχεδιασμός του σταθερού οργανωτικού σχήματος της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δομήθηκε με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται δύο βασικές προϋποθέσεις, ευελιξία και συνοχή. Έτσι πέρα από την κενρική Διοίκηση υφίστανται πέντε λειτουργικές Δ/νσεις.

  1. Δ/νση Έργων
  2. Δ/νση Ανάπτυξης Εργασιών
  3. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Τεκμηρίωσης
  4. Δ/νση Οικονομικού και Διοικητικού
  5. Δ/νση Διαχείρισης Ποιότητας

  Η μεταβλητή οργανωτική δομή εξαρτάται από τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και αφορά την οργάνωση εκτέλεσής τους. Ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκεια των έργων, η επιχείρηση ενισχύεται πέραν της σταθερής της οργάνωσης με στελέχη που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του κάθε έργου όσο και τις αυξημένες ανάγκες των Δ/νσεων και Τμημάτων της σταθερής οργάνωσης.

  Πολιτική Ποιότητας

  Η Διοίκηση της εταιρείας μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει έχει προσδιορίσει το επίπεδο ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών και έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και των φορέων για λογαριασμό των οποίων παρέχει υπηρεσίες.
  Πιο συγκεκριμένα, οι αντικειμενικοί στόχοι της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι:

  • Να σχεδιάζει και να εκπονεί με σταθερή ποιότητα και σε ανταγωνιστικό κόστος τις μελέτες και υπηρεσίες που παρέχει.
  • Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την παροχή των υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και προσωπικού.
  • Το προσωπικό να στοχεύει σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους.

  Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

  • Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εξωτερικούς μελετητές και υπεργολάβους.
  • Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια και ελέγχει έναντι προδιαγραφών τις υπηρεσίες τρίτων.
  • Λειτουργεί σε σύγχρονους χώρους γραφείων διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες για την παραγωγή μελετητικού έργου.
  • Ελέγχει τις παραγωγικές διαδικασίες μελετητικού έργου εντός της επιχείρισης.
  • Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η επιστημονική γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού.
  • Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του.

  Όλοι οι προμηθευτές, υπεργολάβοι, συνεργάτες, εξωτερικοί μελετητές συνεργάζονται με την εταιρεία για την εγγύηση του επιπέδου ποιότητας και των χρόνων παράδοσης.

 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

  Σήμερα το δυναμικό της εταιρείας (μέτοχοι, υπάλληλοι, συνεργάτες) συγκροτείται ως εξής.
  • Γιώργος Παπακωνσταντίνου Τοπογράφος Μηχανικός 1974 Μέτοχος – Πρόεδρος Δ.Σ. – Γενικός Διευθυντής – Διευθυντής Έργων
  • Γιάννης Κακανής Τοπογράφος Μηχανικός 1971 Μέτοχος – Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών και Μηχανοργάνωσης
  • Μαρία Κακανή Πολιτικός Μηχανικός 1998 MSc Construction Management Μέτοχος Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας Υπ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Μελετών
  • Γιώργος Κακανής Πολιτικός Μηχανικός 2001 MSc Δομοστατικός Μηχανικός MSc Αντισεισμικές Κατασκευές Μέτοχος Υπ. Στατικών Μελετών
  • Βασίλης Παπακωνσταντίνου Αρχιτέκτονας 2011 Πολιτικός Μηχανικός 2002 MSc Δομοστατικός Μηχανικός Μέτοχος-Μέλος Δ.Σ. Υπ. Αρχιτεκτονικών Μελετών – Αστικού Σχεδιασμού
  • Κωστής Ιωάννογλου Δρ. Οικονομολόγος 1993 Διευθυντής Οικονομικών Μέλος Δ.Σ. Συνεργάτης
  • Ειρήνη Κριτσινέλη Τοπογράφος Μηχανικός 1986 Υπ. Προσφορών – Συμβάσεων Συνεργάτης
  • Σταματία Κακανή Τοπογράφος Μηχανικός 2002 Μέτοχος – Υπ. Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου
  • Χρυσόστομος Μακράκης Καραχάλιος Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδομίας 1999 MSc Αρχιτεκτονική και Χωρικός Σχεδιασμός Μέτοχος – Υπ. Μελετών Χωρικού Σχεδιασμού
  • Θάνος Καλλιάρας Τοπογράφος Μηχανικός 2000 MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Μέτοχος – Υπ. Τοπογραφικών Μελετών
  • Κίμων Σίμογλου Τοπογράφος Μηχανικός 2003 Μέτοχος – Υπ. Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Λιάνα Παπακωνσταντίνου Δασολόγος 2008 MSc Περιβαλλοντολόγος Μέτοχος – Υπ. Περιβ/κών Μελετών
  • Γιάννης Βαλιούλης Πολιτικός Μηχανικός 1982 Μέτοχος
  • Μαρία Βρυώνη Τοπογράφος Μηχανικός 1996 Μέτοχος
  • Σάκης Βαρβάνης Τοπογράφος Μηχανικός 2000 Μέτοχος
  • Ιφιγένεια Παπαργυρίου Τοπογράφος Μηχανικός 2003 Μέτοχος
  • Σοφία Τότλη Τοπογράφος Μηχανικός 2008 MSc Κτηματολόγιο και Διαχείρηση Χωρικών Δεδομένων Μέτοχος
  • Σίσσυ Φώλια Πολιτικός Μηχανικός 2008 MSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Συνεργάτης
  • Γιώργος Δημητριάδης Τοπογράφος Μηχανικός 2010 MSc Γεωπληροφορική Συνεργάτης
  • Ρίτα Τζέλιου Πολιτικός Μηχανικός 2012 MSc Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων Συνεργάτης
  • Ηλέκτρα Προκοπίου Τοπογράφος Μηχανικός 2012 MSc Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων MSc Κτηματολόγιο (Νομικές -Τεχνικές – Περιβ/κές Διαστάσεις) Συνεργάτης
  • Αικατερίνη Μουρατίδου Γεωλόγος 1998 Υπάλληλος ΙΚΑ
  • Μιλτιάδης Παμπόρης Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής 1984 Υπάλληλος ΙΚΑ – Υπ. Εργασιών Υπαίθρου
  • Βασιλική Τσίνα Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής 2001 Υπάλληλος ΙΚΑ – Αν. Υπ. Συγκοινωνιακών Μελετών
  • Φανή Κοτοπούλου Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 2007 Υπάλληλος ΙΚΑ
  • Αλέξανδρος Κληματζδάς Τεχνολόγος Μηχανικός Γεωπληροφορικής Τοπογραφίας 2013 Συνεργάτης
  • Στέλιος Ξηρός Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Συνεργάτης – Υπ. Δικτύων
  • Αφροδίτη Μπουσουλέγκα Φιλόλογος 1997 Υπάλληλος ΙΚΑ – Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Δώρα Πετράκη Οικονομολόγος 2003 MSc Πληροφοριακά Συστήματα Υπάλληλος ΙΚΑ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο χώρο 800 τ.μ., σε νεόδμητο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων με σύγχρονο εξοπλισμό, που βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης επί της οδού Λέοντος Σοφού 20, εξασφαλίζοντας για το ανθρώπινο δυναμικό της ένα σύγχρονο, άνετο και ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον.
  Η εταιρεία διαθέτει πλήρη συμβατικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που υπερκαλύπτει όλες τις κατηγορίες των ανατιθέμενων εργασιών και μελετών, καθώς επίσης και πλήρες λογισμικό.
  Η προμήθεια, η χρήση και η συντήρηση του εξοπλισμού, υπόκεινται σε διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) που εφαρμόζει η εταιρεία, σε συνδυασμό και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού.
  Η λειτουργία του εξοπλισμού (H/W – S/W) πραγματοποιείται σε περιβάλλον δικτύου σύγχρονης τοπολογίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων και η χρήση, κτήση, ανάκτηση και μεταβίβαση πληροφοριών.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ