Κατηγορίες
Μη κατηγοριοποιημένο

Στόχοι

Διαχρονικός μας στόχος είναι η κάλυψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του φάσματος δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη διαδικασία μετάβασης από το φυσικό στο δομημένο, ανθρωπογενές περιβάλλον και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Στα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού εντάσσονται:

Η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποιότητα και χρόνο που οδήγησε στην εγκαθίδρυση από το 1998 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποίηση κατά ISO 9001 από την TŰV HELLAS.
Η διαρκής προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού, με βάση ένα σταθερά διευρυνόμενο πυρήνα με διεπιστημονική σύνθεση.
Η εξασφάλιση σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και η επιδίωξη διεύρυνσης της γνώσης και της εξειδίκευσης.
Η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας χαρακτηρίζουν τους μετόχους και τα στελέχη της εταιρείας, η επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική δραστηριότητα και εμπειρία των οποίων αποτελούν βασικές παραμέτρους ανάπτυξής της.