Κατηγορίες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-G.I.S.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα 2008

Ανάπτυξη Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) για τον Δήμο Θεσσαλονίκης Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

Α) Δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου το οποίο προήλθε από την σάρωση και ψηφιοποίηση των διαταγμάτων ρυμοτομίας και δημιουργία των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων

Β) Σάρωση πράξεων τακτοποίησης, σύνδεση αυτών με το ψηφιακό υπόβαθρο και δημιουργία ψηφιακής χωρικής βάσης δεδομένων

Γ) Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής (οδηγός πόλης) γεωγραφικού χαρακτήρα που εντάχθηκε στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο του Δήμου

Δ) Δημιουργία εφαρμογής σχετικά με την παρακολούθηση των Πράξεων Εφαρμογής μέσω διαδικτύου από τους πολίτες και την διαχείριση αυτών από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου

Ε) Δημιουργία εφαρμογής σχετικά με την ενημέρωση όλων εκείνων που σχετίζονται με πολεοδομικά θέματα, Όρους Δόμησης και Χρήσεις Γης, μέσω διαδικτύου Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θεσσαλονίκης

Κατηγορίες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-G.I.S.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα 2009

Εργασίες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) για την εκπόνηση μελέτης μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού. Δημιουργία γεωβάσης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, επεξεργασία γεωβάσης για τον προσδιορισμό των δεικτών, ψηφιοποίηση χωρικών χαρακτηριστικών και δημιουργία θεματικών χαρτών μεταβολών Φορέας Ανάθεσης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Κατηγορίες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-G.I.S.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα 2012

Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο « Καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας». Η εκπόνηση της παροχής υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε σε 2 επιμέρους συμβάσεις με σκοπό την καταγραφή της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Καλαμαριάς. Οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν αφορούσαν :

1η Επιμέρους Σύμβαση : Συλλογή στοιχείων, αρχική καταγραφή ακινήτων, αξιολόγηση υφιστάμενου χαρτογραφικού υποβάθρου. Πηγές συλλογής στοιχείων : Εθνικό Κτηματολόγιο/ Κτηματολογικό γραφείο Καλαμαριάς, νομική υπηρεσία Δήμου Καλαμαριάς, Πράξη Εφαρμογής, Πράξεις Τακτοποίησης, μερίδες Δήμου στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία , μητρώο παγίων, μισθώσεις- παραχωρήσεις σε χρήση κ.λ.π.

2η Επιμέρους Σύμβαση : Δημιουργία εφαρμογής Δημοτικού Κτηματολογίου – Σύνδεση με υφιστάμενα GIS Δήμου, καταγραφή στοιχείων ακινήτων, επικαιροποίηση στοιχείων 1ης Επιμέρους Σύμβασης, εκτίμηση αξίας ακινήτων, εκπαίδευση – κατάρτιση προσωπικού, σύνταξη τεχνικής έκθεσης (υλοποίηση εφαρμογής, αποτελέσματα , διαμόρφωση προτάσεων κ.λ.π.) και χαρτών.

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Καλαμαριάς, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών Έργων