Κατηγορίες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-G.I.S.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα 2008

Ανάπτυξη Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) για τον Δήμο Θεσσαλονίκης Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

Α) Δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου το οποίο προήλθε από την σάρωση και ψηφιοποίηση των διαταγμάτων ρυμοτομίας και δημιουργία των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων

Β) Σάρωση πράξεων τακτοποίησης, σύνδεση αυτών με το ψηφιακό υπόβαθρο και δημιουργία ψηφιακής χωρικής βάσης δεδομένων

Γ) Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής (οδηγός πόλης) γεωγραφικού χαρακτήρα που εντάχθηκε στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο του Δήμου

Δ) Δημιουργία εφαρμογής σχετικά με την παρακολούθηση των Πράξεων Εφαρμογής μέσω διαδικτύου από τους πολίτες και την διαχείριση αυτών από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου

Ε) Δημιουργία εφαρμογής σχετικά με την ενημέρωση όλων εκείνων που σχετίζονται με πολεοδομικά θέματα, Όρους Δόμησης και Χρήσεις Γης, μέσω διαδικτύου Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θεσσαλονίκης