ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ.ΘΕΡΜΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ.ΘΕΡΜΗΣ

 

Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2009

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή επέκτασης του Δήμου Θέρμης

    

 

Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θέρμης