Οργάνωση

Οργάνωση και Διοίκηση

 

Ο σχεδιασμός του σταθερού οργανωτικού σχήματος της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δομήθηκε με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται δύο βασικές προϋποθέσεις, ευελιξία και συνοχή. Έτσι πέρα από την κενρική Διοίκηση υφίστανται πέντε λειτουργικές Δ/νσεις.

 

Δ/νση Έργων

Δ/νση Ανάπτυξης Εργασιών

Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Τεκμηρίωσης

Δ/νση Οικονομικού και Διοικητικού

Δ/νση Διαχείρισης Ποιότητας

 

Η μεταβλητή οργανωτική δομή εξαρτάται από τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και αφορά την οργάνωση εκτέλεσής τους. Ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκεια των έργων, η επιχείρηση ενισχύεται πέραν της σταθερής της οργάνωσης με στελέχη που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του κάθε έργου όσο και τις αυξημένες ανάγκες των Δ/νσεων και Τμημάτων της σταθερής οργάνωσης.

 

Πολιτική Ποιότητας

 

Η Διοίκηση της εταιρείας μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει έχει προσδιορίσει το επίπεδο ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών και έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και των φορέων για λογαριασμό των οποίων παρέχει υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι αντικειμενικοί στόχοι της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι.

 

Να σχεδιάζει και να εκπονεί με σταθερή ποιότητα και σε ανταγωνιστικό κόστος τις μελέτες και υπηρεσίες που παρέχει.

 

Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την παροχή των υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και προσωπικού.

 

Το προσωπικό να στοχεύει σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους.

 

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

 

Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εξωτερικούς μελετητές και υπεργολάβους.

 

Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια και ελέγχει έναντι προδιαγραφών τις υπηρεσίες τρίτων.

 

Λειτουργεί σε σύγχρονους χώρους γραφείων διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες για την παραγωγή μελετητικού έργου.

 

Ελέγχει τις παραγωγικές διαδικασίες μελετητικού έργου εντός της επιχείρισης.

 

Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η επιστημονική γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού.

 

Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του.

 

Όλοι οι προμηθευτές, υπεργολάβοι, συνεργάτες, εξωτερικοί μελετητές συνεργάζονται με την εταιρεία για την εγγύηση του επιπέδου ποιότητας και των χρόνων παράδοσης.