Εταιρεία

Σχετικές Πληροφορίες: 

Το γραφείο μελετών ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε υπό την μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ως αποτέλεσμα της συνένωσης των ατομικών γραφείων των αρχικών εταίρων. Το 1990 μετατράπηκε σε Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) των Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Κακανή και Νίκου Μακράκη και με κύριο αντικείμενο τις μελέτες Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Με την συνεχή διεύρυνση του κύκλου εργασιών και του αντικειμένου που συνοδεύτηκε από την πλαισίωση με νέους συνεργάτες και προσωπικό, μετατράπηκε το 2000 σε ανώνυμη εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τους προαναφερθέντες ως βασικούς μετόχους και με τη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση βασικών της συνεργατών.Παράλληλα στο πλαίσιο διέυρυνσης των δραστηριοτήτων τους ίδρυσαν και το γραφείο μελετών ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. στο πεδίο του Αστικού Σχεδιασμού και την εταιρεία ΧΩΡΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και του Real Estate.