Εγκαταστάσεις

Η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο χώρο 800 τ.μ., σε νεόδμητο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων με σύγχρονο εξοπλισμό, που βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης επί της οδού Λέοντος Σοφού 20, εξασφαλίζοντας για το ανθρώπινο δυναμικό της ένα σύγχρονο, άνετο και ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Η εταιρεία διαθέτει πλήρη συμβατικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που υπερκαλύπτει όλες τις κατηγορίες των ανατιθέμενων εργασιών και μελετών, καθώς επίσης και πλήρες λογισμικό. Η προμήθεια, η χρήση και η συντήρηση του εξοπλισμού, υπόκεινται σε διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) που εφαρμόζει η εταιρεία, σε συνδυασμό και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού. Η λειτουργία του εξοπλισμού (H/W – S/W) πραγματοποιείται σε περιβάλλον δικτύου σύγχρονης τοπολογίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων και η χρήση, κτήση, ανάκτηση και μεταβίβαση πληροφοριών.